Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

Skolas darbības vīzija, misija un mērķi. 

Vīzija par izglītojamo: ,,Klasika” – izaugsmi atbalstoša, tradīcijām bagāta skola, kurā aizsargā bērnības intereses un audzina patstāvīgu, atbildīgu cilvēku ar plašu redzesloku un labām sociālām prasmēm dzīvei mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Misija: „Klasika” – ir atpazīstama, mūsdienīga, konkurētspējīga, dinamiska vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei daudzveidīgā un multikulturālā vidē.

Skolas mērķis un uzdevumi: Pilnvērtīga vispārizglītojoša pedagoģiskā procesa organizēšana un īstenošana, kas veicina katra dalībnieka personīgu izaugsmi daudzvalodīgā un multikulturālā vidē. 
  1. Kvalitatīvi īstenot pamatizglītības programmas atbilstoši valsts pamatizglītības standartam un normatīvajiem aktiem kā pamatu mūžizglītībai.
   2. Kvalitatīvi īstenot vispārējās vidējās izglītības programmas atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standartam un normatīvajiem aktiem kā pamatu mūžizglītībai.
    3. Kvalitatīvi īstenot pirmsskolas izglītības programmas. 
    4. Attīstīt katra skolēna talantus, īpašu uzmanību pievēršot personības daudzpusībai gan fiziskā, gan emocionālā, gan intelektuālajā jomā.
    5. Nodrošināt personību veidojošu un attīstošu audzināšanas procesu, kurā skolēni mācās cienīt un respektēt sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas un viens otru, būt radoši un toleranti, pieņemt lēmumus, sasniegt mērķus, uzņemties atbildību, sadarboties un ir motivēti tālākai izglītības ieguvei, lai būtu konkurētspējīgi mūsdienu mainīgajā sabiedrībā.
     6. Attīstīt izglītojošu vidi skolā: 
          6.1. Realizēt atvērtas skolas principus. 
          6.2. Nodrošināt daudzveidīgu sadarbību skolēnu, vecāku un skolotāju starpā skolā.
          6.3. Veidot saliedētu, radoši strādājošu kolektīvu.
          6.4. Veicināt izglītības prestiža paaugstināšanu skolā.
          6.5. Veidot un nostiprināt skolas tradīcijas.
          6.6. Veicināt dažādu nacionalitāšu sapratni un iecietību, sadarbību un savstarpējo dialogu.
          6.7. Nodrošināt iespēju pilnvērtīgai dzimtās valodas un kultūras apguvei, saglabājot nacionālo identitāti.
      7. Racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus.