Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

 

 "...

9. Skolas pašpārvalde

9.1. Sabiedrības, vecāku un Skolas sadarbības nodrošināšanai izveido Skolas padomi, kura darbojas saskaņā ar direktora apstiprinātu un Dibinātāja saskaņotu Skolas padomes nolikumu.
9.2. Dažādu ar pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai izveido Skolas pedagoģisko padomi, kura darbojas saskaņā ar direktora apstiprinātu un Dibinātāja saskaņotu Pedagoģiskās padomes reglamentu.
9.3. Pedagogu profesionālās pilnveides veicināšanai un izglītības procesa kvalitātes nodrošināšanai radniecīgu mācību priekšmetu skolotāji darbojas metodiskajās komisijās. Metodisko komisiju darbību koordinē Skolas metodiskā padome saskaņā ar direktora apstiprinātu Metodiskās padomes reglamentu.
9.4. Lai iesaistītu skolēnus ar Skolas darbību saistītu jautājumu risināšanā izveido Skolēnu padomi, kura darbojas saskaņā ar direktora apstiprinātu reglamentu.
9.5. Lai uzturētu saikni ar Skolu un pārstāvētu visu vecāku intereses ar Skolas darbību saistītu jautājumu risināšanā izveido Vecāku padomi, kura darbojas saskaņā ar direktora apstiprinātu un Dibinātāja saskaņotu Vecāku padomes reglamentu.

Izraksts no PRIVĀTĀS VIDUSSKOLAS "KLASIKA" nolikuma